Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Jak oceniasz naszą strone ?


Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HSPDOMET

I. Definicje.
§ 1
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie i dokonująca zakupu w ramach Sklepu.
 2. Klient-Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów z Centralnej Ewidencji i informacji o działalności Gospodarczej (CEiDG). Uprawnienia tego Klienta-Konsumenta stosuje się do zakupów dokonanych przez niego od dnia 01 stycznia 2021r. Klient-Konsument korzysta z ochrony przewidzianej dla Konsumentów w zakresie: stosowania klauzul niedozwolonych, rękojmi za wady, odstąpienia od umowy.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz.1740 z późn. zm.).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego HSPDOMET.
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod: http://www.sklep.hspdomet.pl za pośrednictwem którego, Konsument może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar – artykuły prezentowane w Sklepie Internetowym w branżach; szkło użytkowe, ceramika, upominki, kosmetyki, chemia, dekoracje, art. gospodarstwa domowego,artykuły z tworzyw sztucznych.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Handlową Spółdzielnią Pracy “Domet” w Likwidacji z siedzibą w 65-047 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 1 i Konsumentem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm. - t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 287).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
 10. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z 23.08.2007r. (Dz.U. z 2007r. Poz. 1206 z późn. zm. - t.j. Dz.U. z 2017r. poz 2070).
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru, cenę, koszty przesyłki.

II. Postanowienia ogólne.
§ 2
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod https://sklep.hspdomet.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod https://sklep.hspdomet.pl, prowadzony jest przez Handlową Spółdzielnię Pracy “Domet” w Likwidacji z siedzibą w 65-047 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 1, reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni, tel. - 684548118, wpisaną do KRS nr 0000041506 przez Sad Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze NIP - 929-009-40-65, Regon - 006089030
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
  b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,
  c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
  d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego ( w tym procedury zawarcia umowy, termin i koszty dostawy, ceny i metody płatności,
  e. zasady odstąpienia od umowy.
  f. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Konsument powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.hspdomet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferowane Towary są dobrej jakości.
 8. Informacja o cenie podawana na stronie https://sklep.hspdomet.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Konsumenta e-maila zawierającego potwierdzenie zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Konsumenta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
§ 3
 1. Konsument na stronie Sklepu Internetowego może dokonywać zakupów z zalogowaniem lub bez zalogowania.
 2. Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji z/s w Zielonej Górze ul. Kazimierza Wielkiego 1 może pozbawić Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Konsumenta Regulaminu, w szczególności, gdy Konsument:
  a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  c. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Handlowej Spółdzielni Pracy “Domet” w Likwidacji z/s w Zielonej Górze ul. Kazimierza Wielkiego 1.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  c. poszanowania zakazu rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych konsumentów oraz dla Handlowej Spółdzielni Pracy “Domet” w Likwidacji z/s 65-047 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 1,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
§ 4
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.hspdomet.pl - dokonać wyboru towaru ( jego kolorystyki, specyfikacji, zapoznać się z innymi wymaganymi prawem informacjami), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez konsumenta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Wysłanie przez konsumenta Zamówienia stanowi oświadczenie jego woli zawarcia z Handlową Spółdzielnią Pracy “Domet” w Likwidacji z/s 65-047 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 1, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia, oraz załącznik w postaci wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez konsumenta wiadomości e-mail, z informacją „zamówienie przyjęto”.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim a jej treść zgodna jest z Regulaminem.
 10. Uzyskane dane konsumenta podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku oraz sporządzenia dokumentu dostawy zamówionego towaru.
V. Dostawa
§ 5
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski - Europy i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty te pokrywa konsument.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 (przesyłka pocztowa lub firma kurierska) do 3 dni roboczych (wysyłka paczki za pobraniem) od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie.
 4. Podczas odbioru przesyłki przez konsumenta :
  a. dostarczonej za pomocą firmy kurierskiej
  - należy sprawdzić przesyłkę z zewnątrz oraz kompletność zawartości przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym,
  - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, niekompletności zawartości przesyłki lub jakiejkolwiek innej niezgodności, konsument zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera (protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez kuriera i konsumenta),

  b. dostarczonej za pośrednictwem Poczty Polskiej:
  - należy sprawdzić przesyłkę z zewnątrz w obecności pracownika Poczty Polskiej,
  - jeśli paczka z zewnątrz nie jest uszkodzona, a jej zawartość po otwarciu nie zgadza się ilościowo lub jakościowo,
  - konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sklep Internetowy w dniu otrzymania kwestionowanej przesyłki.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie konsumentowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia, paragonu - faktury VAT oraz ewentualnie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (jeśli wzoru nie dołączono do potwierdzenia zamówienia w drodze elektronicznej).

VI. Ceny i metody płatności
§ 6
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Konsument ma możliwość uiszczenia ceny:
  a. przelewem na numer konta bankowego: 42 1140 2004 0000 3302 7888 5809 mBank S.A. o/Zielona Góra
  b. rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzonych za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
  c. za pobraniem w chwili dostawy towaru
  d. odbiór osobisty w siedzibie firmy.

 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
§ 7
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów tej Ustawy, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji z/s w Zielonej Górze dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1; 65-047 Zielona Góra.
 3. Zwracany przez konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz powinien posiadać dowód zakupu.
 4. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (art.38 pkt.5 ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r).
 6. Klient-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach podanych w niniejszym paragrafie, jeśli zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem i po weryfikacji przez Sklep Internetowy - zakup towaru nie ma charakteru zawodowego związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (PKD wpisane do CEiDG).
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.
§ 8
 1. Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność Towaru z Umową, w szczególności jeżeli Towar:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) został wydany w stanie niezupełnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia uprawnień konsumenta lub z naruszenia niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: sklep@hspdomet.pl - Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji z siedzibą 65-047 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 1 zobowiązuje się do ustosunkowania do każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  Konsument może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego po zalogowaniu na koncie lub wysłać zgłoszenie reklamacji e-mailem.
 3. Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie wymienionym w karcie gwarancyjnej.
 4. Klient-Konsument ma prawo do reklamacji na zasadach podanych w niniejszym paragrafie, jeśli zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem i po weryfikacji przez Sklep Internetowy - zakup towaru nie ma charakteru zawodowego związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (PKD wpisane do CEiDG).

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - ustawa z 23.09.2016r. - Dz.U.z 2016r. Poz. 1823.
§ 9
 1. Handlowa Spółdzielnia Pracy "Domet" w Likwidacji z/s w Zielonej Górze ul. Kazimierza Wielkiego 1 oświadcza, że odmawia korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonych w wyżej wymienionej ustawie.
 2. Stosownie do treści podanej ustawy, niezależnie od oświadczenia z ustępu 1 i zgodnie z wyjaśnieniami UOKIK - Handlowa Spółdzielnia Pracy "Domet" w Likwidacji z/s w Zielonej Górze ul. Kazimierza Wielkiego 1 podaje link do platformy ODE (platforma internetowa pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich) - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
 
X. Postanowienia końcowe
§ 10
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Handlową Spółdzielnię Pracy “Domet” w Likwidacji z/s ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra a konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn.1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom zgodnie z przepisami KPC.
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym HSPDOMET dokonywać mogą również osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, poprzez złożenie zamówienia w ramach Sklepu.
  W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i zasady podane w niniejszym Regulaminie dotyczące konsumentów. Sprzedaż dokonywana jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Handlową Spółdzielnię Pracy “Domet” w Likwidacji z/s ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra a kupującym, o którym mowa w ust. 2, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Handlowej Spółdzielni Pracy “Domet” w Likwidacji z/s ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wymienione w § 1 niniejszej Umowy oraz inne właściwe dla tej Umowy przepisy prawa polskiego.
 5. Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać wcześniej nabytych praw konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
Załączniki:

Załącznik nr 1
 
ZASADY KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
I. Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dni od otrzymania zamówionego towaru przez konsumenta lub osobę wskazaną przez konsumenta.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Handlową Spółdzielnię Pracy “Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra adres e-mail sklep@hspdomet.pl, fax – 68 4548138, tel. 68 4548107 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Konsument może wypełnić i przesłać oświadczenie odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej sklep.hspdomet.pl.
Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał oświadczenie dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


II. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zwraca się wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Handlową Spółdzielnię Pracy “Domet” w Likwidacji z/s w Zielonej Górze możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał towar w związku z umową - Handlowa Spółdzielnia Pracy “Domet” w Likwidacji  z/s w Zielonej Górze ponosi koszty zwrotu towaru.
Konsument winien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy na adres – Handlowa Spółdzielnia Pracy „Domet” w Likwidacji ul. Kazimierza Wielkiego 1 65-047 Zielona Góra.
Termin jest zachowany, jeżeli odesłanie towaru nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach podanych w niniejszym załączniku, jeśli zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem i po weryfikacji przez Sklep Internetowy - zakup towaru nie ma charakteru zawodowego związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (PKD wpisane do CEiDG).


Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Pobierz wzór oświadczenia w formacie pdf
alt

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu